Викладач: Шама Олександр Іванович - кандидат історичних наук, доцент.

Науковець 

http://www.library.tnpu.edu.ua/index.php/naukometriia/naukovtsi-tnpu/327-alfavitnyi-filtr/sh/3349-shama-oleksandr-ivanovych

Навчальна дисципліна "Історія Стародавнього Сходу" належить до циклу загальної підготовки (нормативні загальні дисципліни).

Електронний курс призначено для студентів І курсу (бакалаврат) історичного факультету.

Мета курсу історії Стародавнього Сходу полягає у вивченні і зрозумінні закономірностей становлення і розвитку рабовласницького суспільства, еволюції соціально-економічних, політичних і культурних явищ в епоху Старожитності.

Вивчаючи історію Стародавнього Сходу, студенти в першу чергу знайомляться з фактичною стороною історичного процесу, що повинно стати основою для осягнення загальних освітніх цілей. Знання базового фактичного матеріалу дозволяє перейти до осмислення теоретичних проблем історії Стародавнього Сходу, до глибшого розуміння ходу всесвітнього історичного процесу. У викладанні даного предмету враховується також і те, що його вивчають студенти першого курсу, що тільки починають освоювати нові для них форми навчальної роботи у вузі, знайомляться з особливостями історії як науки. В зв'язку з цим у процесі викладання при читанні лекцій і проведенні семінарських занять приділяється увага тому, щоб студенти розпочали засвоювати базові поняття історичної науки і одержали уявлення про те, що таке історичний факт, історичне джерело, критика джерела. Це повинно сприяти формуванню знань, умінь і навичок, що уможливлять в найближчому майбутньому перехід до наукової праці при написанні індивідуальних навчальнодослідних завдань і курсових робіт.

Основною формою навчання за даним курсом є аудиторна робота, що нерозривно поєднується із самостійною роботою студентів. Форми проведення занять — лекції, семінарські заняття і індивідуальні консультації.

В процесі вивчення історії Стародавнього Сходу студенти повинні навчитись: визначати роль і місце політичних і соціальних структур в житті давньосхідних цивілізацій; розкривати особливості економічного розвитку і специфіку аграрних відносин; з'ясовувати специфіку ранньокласових відносин, соціальної структури; характеризувати різні державні типи і форми; аналізувати історичні джерела.

Ключові слова: цивілізація, рабовласництво, община, деспотія, номова держава, жрецтво.