Викладач: Мешко Олександр Іванович - кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології. Науковець ТНПУ ім. В. Гнатюка

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 1 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки хіміко-біологічного факультету.

Мета викладання навчальної дисципліни – ознайомити студентів з актуальними проблемами та основними науковими поняттями і положеннями загальної психології. Основними завданнями вивчення дисципліни є: забезпечити засвоєння студентами знань про загальні закономірності психічного розвитку; поглибити знання студентів з психофізіологічних функцій, процесів, властивостей і станів; формувати навички експериментального дослідження окремих психічних функцій; розкрити студентам основні джерела, закономірності, умови, механізми і особливості формування особистості в онтогенезі; охарактеризувати рушійні сили психічного розвитку людини; встановити кризові періоди в розвитку дитини і показати шляхи виходу з них; з’ясувати роль провідного типу діяльності у психічному розвитку.

Ключові слова: психологія, психіка, предмет психології, методи психології, свідомість, самосвідомість, вищі психічні функції, психічні процеси, психічні стани, психічні властивості, діяльність, спілкування, особистість, суб’єкт, індивідуальність, психічний розвиток, розвиток особистості, психологічний вік, вікова періодизація, соціальна ситуація розвитку, провідна діяльність, психологічні новоутворення, вікова криза, сензитивні періоди розвитку.