ВикладачГрубінко Василь Васильович  - доктор біологічних наук, професор кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка

Lector: Hrubinko Vasyl Vasylovych - Doctor in Biological Science, Professor of the Department of General Biology and Methods of Teaching Natural Science. Scientist of TNPU

 Викладач: Чень Ірина Богданівна - кандидат біологічних наук, доцент кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка

Lector: Chen Iryna Bogdanivna - PhD in Biological Science, Assosiate Professor of the Department of General Biology and Methods of teaching Natural Sciences. Scientist of TNPU

Обов'язкова дисципліна циклу професійної підготовки доктора філософії (PhD)

Compulsory discipline of the professional training cycle for the Doctor of Philosophy


Електронний курс призначено для вивчення дисципліни аспірантами 1 курсу третього (освітньо-наукового) рівня підготовки спеціальності 091 Біологія

 Мета:

Ключові слова: