ВикладачФальфушинська Галина Іванівна - доктор біологічних наук, професор кафедри ортопедагогіки та фізичної терапії. Проректор з наукової роботи та міжнародного співробітництва ТНПУ ім. В.Гнатюка. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка
ВикладачДробик Надія Михайлівна  - доктор біологічних наук, професор кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін, декан хіміко-біологічного факультетуНауковець ТНПУ ім. В.Гнатюка
ВикладачГрубінко Василь Васильович  - доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка
Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки доктора філософії (PhD)
Нормативна навчальна дисципліна для підготовки доктора філософії (PhD) галузі знань 09 Біологія, спеціальності 091 Біологія.

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни аспірантами 1 курсу третього (освітьо-наукового) рівня підготовки спеціальності спеціальності 091 Біологія

Мета курсу: формування знань і розуміння сучасних проблем біології для подальшого використання фундаментальних біологічних теорій у сфері професійної діяльності при постановці і вирішенні нових завдань; з’ясування  суті  проблем сучасній біології (як теоретичної, так і практичної), які виникають у результаті використання інноваційної біотехнології.

Ключові слова: досягнення вітчизняної і світової науки в галузі біології, методи дослідження в біології, проблеми та перспективи біологічної науки