Викладач:  Терещук Григорій Васильович  - доктор педагогічних наук, професор кафедри сфери обслуговування, технологій та охорони праці, член-кореспондент НАПН України. Перший проректор ТНПУ ім.В.Гнатюка. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка 

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки доктора філософії (PhD)

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни здобувачами третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти гуманітарних спеціальностей

 Мета:

Ключові слова: