Викладач: Горішна Надія Мирославівна - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної роботи, спеціальної освіти і менеджменту соціокультурної діяльності. Науковці ТНПУ ім. В.Гнатюка

Обов'язкова  дисципліна циклу професійної підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 1 курсу другого (магістерського) рівня підготовки спеціальності 231 Соціальна робота.

Метою вивчення курсу є засвоєння цілісної системи знань на основі наукового підходу до технології проведення моніторингових досліджень. Висвітлюються питання збору, аналізу та інтерпретації одержаних результатів та їх використання у проектному управлінні.

 Ключові слова: соціальний проект, соціальна програма, моніторинг, оцінка, моніторингове дослідження, проектне управління.