Викладач:  Широкорадюк Лілія Анатоліївна - кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології. Науковець ТНПУ ім.В.Гнатюка 

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 1 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 

 Даний курс "Психологія" складається з двох змістових модулів "Загальна психологія" і "Вікова та педагогічна психологія". Освоєння цієї навчальної дисципліни дасть можливість сформувати понятійний апарат з психології, ознайомити студентів зі знаннями про загальні закономірності психічного розвитку. Успішне засвоєння знань з курсу сформує готовність застосовувати психологічні знання у міжособистісному спілкування, майбутній взаємодії з учнями, професійному зростанні та саморозвитку.

Мета:

Ключові слова: