Викладач:  Гуцал Петро Зеновійович   - кандидат історичних наук, доцент кафедри журналістики. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки доктора філософії (PhD)

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни аспірантами 1 курсу третього (освітьо-наукового) рівня підготовки спеціальності 035 Філологія

Мета навчальної дисципліни – розкрити й проаналізувати суть поняття «наукова бібліографія», визначити сутність, структуру, властивості, функції бібліографічної інформації як важливої складової системи соціальної і наукової комунікації, впливати на формування інформаційно-бібліографічної культури майбутніх докторів філософії, з’ясувати загальні принципи складання різних елементів бібліографічного запису, методику складання списків бібліографічних посилань відповідно до вимог національних стандартів і найбільш поширених міжнародних стилів цитування і бібліографічних описів.

Ключові слова: