Викладач:  Федчишин Ольга Михайлівна – кандидат педагогічних наук, викладач кафедри фізики та методики її навчання. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка 

 Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 3 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 014.08 Середня освіта (Фізика)

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 1 курсу другого (магістерського) рівня підготовки спеціальності 014.08 Середня освіта (Фізика), 014.04 Середня освіта (Математика), 014.15 Середня освіта (Природничі науки)

 Метою викладання дисципліни є надання магістрам фізико-математичного факультету  знань з питань класифікації наук, науково-технічного потенціалу, організації науково-дослідної діяльності в Україні, організаційних баз наукових досліджень, основних наукових методологій та методів.

    Предметом вивчення навчальної дисципліни є наукова діяльність.

    Міждисциплінарні зв’язки: педагогіка, психологія, вступ до спеціальності.

Основними завданнями вивчення дисципліни "Методика наукових досліджень” є формування наукового мислення, набуття досвіду в науково-дослідній роботі, ознайомлення з вимогами до написання магістерської роботи.

    Ключові слова: наукова діяльність, наукове дослідження, методологія науково-дослідної роботи.