ВикладачМешко Галина Михайлівна - доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та менеджменту освіти. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 1-2 курсів першого (бакалаврського) рівня підготовки географічного факультету.

Зміст курсу розкриває актуальні проблеми й основні наукові положення сучасної педагогіки. 

Мета викладання навчальної дисципліни – забезпечити засвоєння студентами основних понять і категорій педагогічної науки; оволодіння системою педагогічних знань; формувати досвід самооцінки і самоаналізу педагогічних явищ і ситуацій, уміння моделювати навчально-виховний процес; формувати системне педагогічне мислення, професійну компетентність і майстерність.

Ключові слова: освіта, навчання, виховання, педагогічний процес, розвиток особистості, формування особистості, соціалізація особистості, методи та прийоми навчання і виховання, форми навчання і виховання, педагогічна діяльність.