Викладач: Мохун Сергій Володимирович – кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри фізики та методики її навчання. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 1 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності  014.08 Середня освіта (Фізика), 014.15 Середня освіта (Природничі науки).

Мета курсу: забезпечити базову підготовку студентів з даного розділу загальної фізики, яка є не тільки запорукою свідомого засвоєння подальших профільних та спеціальних дисциплін, але й формує творче, логічне мислення студента, яке необхідне для розв’язання різноманітних фізичних задач.

Ключові слова: загальна фізика, механіка, лабораторний практикум, фізичні задачі.