Викладач Вихор Світлана Теодозіївна - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та менеджменту освіти. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 1 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності

Основною метою викладання навчальної дисципліни «Ґендерна педагогіка» є вивчення основ ґендерної педагогіки, усвідомлення її сутності, засадничих принципів та визначення механізмів забезпечення рівноправ’я у навчально-виховному процесі, формування ґендерної компетентності у майбутніх вчителів та керівників освітніх закладів, впровадження ними ґендерного підходу в практику роботи школи та вузу згідно до чинних державних документів на засадах НУШ.

Ключові слова