Курс "Комплексний аналіз"

Викладач:  Галан Василь Данилович – кандидат фізико-математичних наук; доцент.
Особиста сторінка на сайті бібліотеки ТНПУ - Галан В. Д.

Комплексний аналіз відноситься до основних дисциплін циклу професійної підготовки студентів фізико-математичного факультету.

Програма вивчення навчальної дисципліни «Комплексний аналіз» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів фізико-математичного напряму  із спеціальності  014.04 «Математика». 
Згідно навчального плану викладається на 3 курсі (5 семестр). 

Метою викладання навчальної дисципліни «Комплексний аналіз» є: продемонструвати як метод граничного переходу переноситься на комплексно значні функції комплексної змінної, які при цьому одержуються результати, їх особливості в порівнянні з дійсним аналізом функцій однієї дійсної змінної, а також методами теорії функцій комплексної змінної пояснити деякі результати класичного аналізу, які там не могли бути поясненими.
Ключові слова: Комплексне число, формула Муавра, числові послідовності, збіжність ряду, функції комплексної змінної