Викладач:  Солонецька (Гоменюк) Ганна Володимирівна – кандидат педагогічних наук, викладач, завідувач кафедри математики та методики її навчання . Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.
Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки.

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 3 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності  014.04 Середня освіта (Математика).

Мета:

Ключові слова: