Викладач: Мохун Сергій Володимирович – кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри фізики та методики її навчання. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка

Обов'язкова дисципліна циклу професійної підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 3 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 014.08 Середня освіта (Фізика)

Мета курсу: розвиток особистості засобами астрономії як навчального пред­мета, завдяки форму­ванню наукового світог­ляду i стилю мислення, розвиток  практичних умінь i дослідницьких навиків, творчих здібностей i схильності до креа­тивного мислення, поглиблення, система­тизація та узагальнення знань студентів про астрономічні явища та попередня підготовка майбутніх учителів фізики та астрономії до фахової діяльності у закладах загальної середньої освіти.

Ключові слова: астрономія, астрофізика.