ВикладачМешко Галина Михайлівна - доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та менеджменту освіти. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 2 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки географічного факультету

Зміст курсу розкриває особливості розвитку виховання, школи і педагогічної в Україні і за кордоном від найдавніших часів і до сучасності. Мета викладання навчальної дисципліни – розкрити закономірності розвитку виховання, школи і педагогічної думки у різні історичні періоди; сформувати у студентів систему знань про світовий історико-педагогічний процес та про місце української педагогіки в ньому; розкрити кращі здобутки педагогічної мудрості українського й інших народів та виробити вміння застосовувати їх у своїй майбутній професійній діяльності; сформувати самостійне історико-педагогічне мислення (навчити бачити і розуміти закономірності розвитку педагогічних категорій); оволодіти методами ретроспективного аналізу історико-педагогічних явищ і фактів; розширити професійний світогляд, збагатити духовну культуру майбутніх педагогів.

Ключові слова: виховання, освіта, педагогічна думка, закономірності розвитку виховання, школи і педагогічної думки, українська школа і педагогіка, зарубіжна школа і педагогіка, історико-педагогічний процес.