Викладач:   Тулайдан Галина Миколаївна  - кандидат хімічних наук, доцент кафедри хімії та методики її навчання. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка

Викладач:   Хоменчук Володимир Олександрович  - кандидат хімічних наук, доцент кафедри хімії та методики її навчання. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка
 Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки

Електронний курс "Неорганічна хімія"призначено для вивчення дисципліни студентами 1 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини), 014.15 Середня освіта (Природничі науки), 202 Захист і карантин рослин) 

Метою курсу є формування у студентів можливість вивчати властивості елементів та неораганічних речовин в об'ємі, достатньому для вільного опануванння матеріалом з відповідних розділів шкільної хімії і для подолання проблем, пов'язаних з вивченням в подальшому інших хімічних дисциплін, необхідних для формування майбутнього вчителя в сучасній школі.

Ключові слова: гідроген, галогени, халькогени, нітроген, фосфор, карбон, силіцій, бор, загальні властивості металів, алюміній, s-лементи, d-елементи IV-VII груп, елементи тріад, метали підгруп купруму та цинку та їх сполуки.