Викладач:   Барановський Віталій Сергійович  - кандидат хімічних наук, доцент, завідувач кафедри хімії та методики її навчання. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка
Викладач:   Тулайдан Галина Миколаївна  - кандидат хімічних наук, доцент кафедри хімії та методики її навчання. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка

 Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 3 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 014.06 Середня освіта (Хімія), 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини).

Метою курсу є вивчення теоретичних основ і законів сучасної колоїдної хімії та фізико-хімії поверхневих явищ, та набуття навичок проведення експериментальних досліджень властивостей дисперсних систем та міжфазних поверхонь.

Ключові слова: дисперсні системи, колоїди, міцела, коагуляція, седиментація, електрокінетичні явища.