Викладач:   Хоменчук Володимир Олександрович  - кандидат хімічних наук, доцент кафедри хімії та методики її навчання. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.

Викладач:   Горин Оксана Ігорівна - доктор філософії (PhD), асистент кафедри хімії та методики її навчання. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.
Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 2 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності  014.06 Середня освіта (Хімія).

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 1-2 курсів другого (магістерського) рівня підготовки спеціальності 014.06 Середня освіта (Хімія), 014.15 Середня освіта (Природничі науки)

Метою навчальної дисципліни  є поглибити і розширити основні теоретичні хімічні поняття, практичні уміння і навички, одержані студентами в курсі загальної і неорганічної хімії. Сформувати теоретичні уявлення про хімічні та інструментальні методи аналізу хімічних сполук, речовин і матеріалів та навички практичного застосування цих методів..

Ключові словаякісний аналіз, кількісний аналіз, аналітична реакція, катіони, аніони, гравіметрія, титриметрія, фізико-хімічні методи аналізу.