Викладач:   Хоменчук Володимир Олександрович  - кандидат хімічних наук, доцент кафедри хімії та методики її навчання. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.

Викладач:   Горин Оксана Ігорівна - доктор філософії (PhD), асистент кафедри хімії та методики її навчання. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.
Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 2 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності  014.05 Середня освіта (Біологія).

Метою навчальної дисципліни є  закріпити, поглибити і розширити основні теоретичні поняття, практичні уміння і навички, одержані студентами в курсі загальної і неорганічної хімії. Сформувати теоретичні уявлення про хімічні методи аналізу та забезпечити необхідну підготовку для активного сприйняття практикуму з біологічних дисциплін.

Ключові слова: якісний аналіз, кількісний аналіз, аналітична реакція, катіони, аніони, гравіметрія, титриметрія, фізико-хімічні методи аналізу.