Навчальна дисципліна “Високомолекулярні сполуки” призначена для бакалаврів зі спеціальності 014.06 Середня освіта (Хімія).

Метою викладання навчальної дисципліни “Високомолекулярні сполуки” є сформувати у студентів знання  про  основні  проблеми  хімії та  фізико-хімії  полімерів,  з’ясувати  причини  їх специфічних  властивостей, показати практичне значення, сучасні тенденції та нові напрями розвитку науки про високомолекулярні сполуки.

Ключові слова:  високомолекулярні сполуки, полімери, мономери,  полімеризація, поліконденсація.