Викладач:   Хоменчук Володимир Олександрович  - кандидат хімічних наук, доцент кафедри хімії та методики її навчання. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 3 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 014.06 Середня освіта (Хімія).

Метою викладання навчальної дисципліни “Хімія комплексних сполук” є поглибити  та розширити у студентів знання з координаційної хімії.

Ключові слова: комплексні сполуки, центральний атом, ліганди, хімічний зв'язок, зовнішня сфера, внутрішня сфера.