Викладач:  Царик Любомир Петрович - доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри геоекології і методики навчання екологічних дисциплін. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки.

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 3 курсу (5 семестр) першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія), 101 Екологія, 103 Науки про Землю (Конструктивна географія), 103 Науки про Землю (Суспільна географія), 103 Науки про Землю (Гідрологія), 106 Географія, 242 Туризм.

 Основна мета дисципліни сформувати систему знань про особливості взаємостосунків суспільства з природою, підходи принципи і методи соціоекологічних досліджень, соціоекологічні проблеми сучасності та пріоритетні підходи щодо їх вирішення на принципах гармонізації.

Ключові слова: соціоекологія, соціоекосистема, соціоекологічні проблеми,гармонізація стосунків з природою.