Викладач: Лісова Наталія Олегівна - кандидат біологічних наук, доцент кафедри геоекології та методики навчання екологічних дисциплін. Науковець ТНПУ імені Володимира Гнатюка

 Вибіркова дисципліна циклу професійної підготовки.

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 2 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності  101 Екологія.

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 2 курсу другого (магістерського) рівня підготовки спеціальності  101 Екологія, 103.

Мета: У курсі розглядаються загальні біогеографічні та геоботанічні поняття, ареали, вчення про походження рослин та тварин, флористичне та фауністичне районування землі, морфологія фітоценозів та зміна їх у просторі та часі.

Ключові слова:  вид, біом, ареал, фітоценоз, асоціація, формація