Викладач: Олійник Галина Михайлівна - кандидат педагогічних наук, асистент кафедри соціальної роботи, спеціальної освіти і менеджменту соціокультурної діяльності. Науковці ТНПУ ім. В.Гнатюка

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 3 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 011 Освітні, педагогічні (Соціальна педагогіка), 016 Спеціальна освіта (Інклюзивна освіта), 073 Менеджент (Управління навчальним закладом), 231 Соціальна робота (Соціальне адміністрування у громаді).

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 1 курсу другого (магістерського) рівня підготовки спеціальності 011 Освітні, педагогічні (Соціальна педагогіка), 016 Спеціальна освіта (Інклюзивна освіта), 073 Менеджент (Управління навчальним закладом), 231 Соціальна робота (Соціальне адміністрування у громаді)..

Мета:

Ключові слова:


Навчальна дисципліна «Етика професійної діяльності» спрямована на формування у здобувачів вищої освіти таких компетентностей:

̶               здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;

̶               знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності;

̶               здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово;

̶               здатність працювати в команді;

̶               здатність діяти соціально відповідально та свідомо;

̶               вміння використовувати адекватний професійний інструментарій для розробки та оперативного управління соціокультурними проектами;

̶               здатність діяти соціально відповідально;

̶               здатність дотримуватися норм професійної етики в процесі вирішення соціальних, культурних, економічних питань;

̶               здатність здійснювати ефективні комунікації та розв’язувати конфліктні ситуації у професійній діяльності.