Викладач: Мешко Олександр Іванович - кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології. Науковець ТНПУ ім. В. Гнатюка

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 2 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки факультету фізичного виховання спеціальностей 014.11 Середня освіта (Фізична культура), 016 Спеціальна освіта, 017 Фізична культура і спорт. 

Мета викладання навчальної дисципліни – ознайомити студентів з актуальними проблемами та науковими положеннями сучасної вікової та педагогічної психології; забезпечити засвоєння майбутніми фахівцями знань про закономірності психічного розвитку і формування особистості на різних етапах її онтогенезу та в умовах організованого навчання і виховання.

Ключові слова: психічний розвиток, розвиток особистості, психологічний вік, вікова періодизація, соціальна ситуація розвитку, провідна діяльність, психологічні новоутворення, вікова криза, сензитивні періоди розвитку, виховання, самовиховання, научіння, учіння, навчання, научуваність, мотив, мотиваційна сфера, педагогічна діяльність, особистість педагога.