Викладач Вихор Світлана Теодозіївна - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та менеджменту освіти. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки

Електронний курс "Основи загальної та гендерної педагогіки" призначено для поглибленого вивчення історії педагогіки  студентами 2 курсу другого (магістерського) рівня підготовки спеціальності непедагогічних  факультету філології і журналістики спеціальність 061 Журналістика (Журналістика).

Мета

Ключові слова