Викладач:  Гавришок Богдан Борисович - кандидат географічних наук, викладач кафедри географії та методики її навчання.  Науковець ТНПУ ім. В. Гнатюка.

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки.

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 3 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія), 101 Екологія, 103 Науки про Землю (Конструктивна географія), 103 Науки про Землю (Суспільна географія), 103 Науки про Землю (Гідрологія), 106 Географія, 242 Туризм.

Електронний курс "Основи менеджменту" призначений для вивчення дисципліни студентами 2-го курсу спеціальності географія  та студентами 3-го курсу спеціальності туризм.

Метою даного курсу є засвоєння студентами основних понять і вузлових питань сучасного менеджменту та оволодіння практичними навичками управління.

Ключові слова: менеджмент, управління, об'єкт та предмет дослідження менеджменту як науки, основні категорії, основні функції (планування, організування, мотивування, контроль та регулю-вання), методи менеджменту, управлінські рішення.