Електронний курс "Основи менеджменту" призначений для вивчення дисципліни студентами 2-го курсу спеціальності географія  та студентами 3-го курсу спеціальності туризм.

Метою даного курсу є засвоєння студентами основних понять і вузлових питань сучасного менеджменту та оволодіння практичними навичками управління.

Ключові слова: менеджмент, управління, об'єкт та предмет дослідження менеджменту як науки, основні категорії, основні функції (планування, організування, мотивування, контроль та регулю-вання), методи менеджменту, управлінські рішення.