ЕЛЕКТРОННИЙ КУРС призначений для для студентів першого освітнього ступеня (бакалавра) галузі знань 01 Освіта, спеціальності 014 Середня освіта, предметної спеціалізації 014.07 Середня освіта (Географія).

Курс «Загальне землезнавство» є основою географічної освіти, її фундаментом в системі географічних наук. Основним завданням навчального курсу є: оволодіння студентами категоріально-понятійним апаратом сучасного землезнавства; формування уявлення про географічну оболонку як цілісну систему, пізнання закономірностей її структури, просторової диференціації, динаміки та основних процесів і явищ, що відбуваються у її межах; формування у студентів уявлення про сучасний стан взаємодії людського суспільства і природи, його наслідки та глобальні екологічні проблеми сьогодення, причини їх виникнення та перспективи вирішення; формування вмінь і навичок застосувати теоретичні знання для пояснення процесів і явищ, які відбуваються у географічній оболонці.

Мета формування уявлення про географічну оболонку як цілісну систему; пізнання закономірностей її будови, динаміки та процесів, що відбуваються у географічному середовищі; оволодіння фундаментальними вихідними поняттями сучасного землезнавства.

Ключові слова: географічна оболонка, динаміка географічної облони, структура географічної оболонки, географічне середовище, ритмічність, циклічність, географічна зональність, висотна поясність, географічна теплова машина.