Викладач:   Дем’янчук Петро Михайлович – кандидат географічних наук, доцент кафедри географії і методики її навчання. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки.

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 3 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія),

Навчальний курс є базовим для підготовки фахівців зі спеціальності «Географія» і є фундаментом для вивчення циклу фізико-географічних дисциплін професійно-освітньої програми підготовки фахівця-географа. Він спрямований на: вивчення і засвоєння основних відомостей про форми рельєфу Землі, створених взаємодією ендогенних і екзогенних процесів, основні фактори рельєфоутворення та сучасні геоморфологічні процеси; оволодіння науковою геоморфологічною термінологією, номенклатурою географічних назв. Вивчення курсу забезпечує формування умінь і навичок давати характеристику сучасних геоморфологічних процесів і правильно використовувати отримані знання в географічних та екологічних дослідженнях.

Мета – сформувати у студентів уявлення про форми рельєфу Землі, основні фактори рельєфоутворення та сучасні геоморфологічні процеси.

Ключові слова: рельєф, морфоструктура, морфоскульптура, геоморфогенез, ендогенні процеси, екзогенні процеси, форми рельєфу, тип рельєфу.