Електронний курс призначений для для студентів першого освітнього ступеня (бакалавра) галузі знань 01 Освіта, спеціальності 014 Середня освіта, предметної спеціалізації 014.07 Середня освіта (Географія).

Навчальний курс є базовим для підготовки фахівців зі спеціальності «Географія» і є фундаментом для вивчення циклу фізико-географічних дисциплін професійно-освітньої програми підготовки фахівця-географа. Він спрямований на: вивчення і засвоєння основних відомостей про форми рельєфу Землі, створених взаємодією ендогенних і екзогенних процесів, основні фактори рельєфоутворення та сучасні геоморфологічні процеси; оволодіння науковою геоморфологічною термінологією, номенклатурою географічних назв. Вивчення курсу забезпечує формування умінь і навичок давати характеристику сучасних геоморфологічних процесів і правильно використовувати отримані знання в географічних та екологічних дослідженнях.

Мета – сформувати у студентів уявлення про форми рельєфу Землі, основні фактори рельєфоутворення та сучасні геоморфологічні процеси.

Ключові слова: рельєф, морфоструктура, морфоскульптура, геоморфогенез, ендогенні процеси, екзогенні процеси, форми рельєфу, тип рельєфу.