Електронний курс "Географія грунтів з основами грунтознавства" призначений для вивчення дисципліни студентами географічного факультету спеціальності "Середня освіта. Географія" . Ресурс містить конспекти лекцій, інструктивні карти для виконання лабораторних занять, тематику індивідуальних завдань, питання для самостійної роботи, обширну бібліографію та інші матеріали.

Мета - сформувати у студентів знання  про ґрунти як природні утворення (тіла), про їх генезис, будову, склад, властивості, закономірності розміщення на земній поверхні, а також знання про ґрунти як  засіб сільськогосподарського виробництва і предмет людської праці, про їх еволюцію під впливом життєдіяльності людини; вміння описувати грунтові розрізи, визначати типи грунтів, робити найпростіші аналізи грунту. 
.

Ключові слова: грунт, структура грунту, вологоємність, гранулометричний скад, генетичний горизонт, рівень pH, елювіальний горизонт, диференційований профіль, акумулятивний профіль.