Викладач:   Гулик Сергій Володимирович – кандидат географічних наук, викладач кафедри географії та методики її навчання. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.

Викладач:  Гавришок Богдан Борисович - кандидат географічних наук, доцент кафедри географії та методики її навчання.  Науковець ТНПУ ім. В. Гнатюка.

Обов'язкова дисципліна циклу професійної 

підготовки.

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 3 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія).

Ресурс містить конспекти лекцій, інструктивні карти для виконання лабораторних занять, тематику індивідуальних завдань, питання для самостійної роботи, обширну бібліографію та інші матеріали.

Мета - сформувати у студентів знання  про ґрунти як природні утворення (тіла), про їх генезис, будову, склад, властивості, закономірності розміщення на земній поверхні, а також знання про ґрунти як  засіб сільськогосподарського виробництва і предмет людської праці, про їх еволюцію під впливом життєдіяльності людини; вміння описувати грунтові розрізи, визначати типи грунтів, робити найпростіші аналізи грунту. 
Ключові слова: грунт, структура грунту, вологоємність, гранулометричний скад, генетичний горизонт, рівень pH, елювіальний горизонт, диференційований профіль, акумулятивний профіль.