Викладач:   Дем’янчук Петро Михайлович – кандидат географічних наук, доцент кафедри географії і методики її навчання. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.

 Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки.

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 3 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія)  галузі знань 01 Освіта, спеціальності. 

Курс «Астрономія» передбачає опанування студентами основних астрономічних понять та формування уявлень про основні напрямки, методи та результати астрономічних досліджень; формування уявлень про будову, походження ї еволюцію космічних тіл, їх систем та Всесвіту в цілому, що становить суть сучасної астрономії; Вивчення курсу забезпечує пізнання студентами фундаментальних законів природи та формування у них наукового світогляду.

Головною метою вивчення курсу є формування у студентів загальнокультурної компетентності, наукового світогляду та основ системи знань про методи й результати вивчення законів руху, фізичної природи, еволюції небесних тіл та Всесвіту в цілому.

Ключові слова: Всесвіт, Галактика, зоря, планета, орбіта, Сонячна система, екліптика.