Викладач:   Дем’янчук Петро Михайлович – кандидат географічних наук, доцент кафедри географії і методики її навчання. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.

 Вибіркова дисципліна циклу професійної підготовки.

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальностей: 014.07 Середня освіта (Географія),  106 Географія. 

Курс «Астрономія» передбачає опанування студентами основних астрономічних понять та формування уявлень про основні напрямки, методи та результати астрономічних досліджень; формування уявлень про будову, походження ї еволюцію космічних тіл, їх систем та Всесвіту в цілому, що становить суть сучасної астрономії; Вивчення курсу забезпечує пізнання студентами фундаментальних законів природи та формування у них наукового світогляду.

Головною метою вивчення курсу є формування у студентів загальнокультурної компетентності, наукового світогляду та основ системи знань про методи й результати вивчення законів руху, фізичної природи, еволюції небесних тіл та Всесвіту в цілому.

Ключові слова: Всесвіт, Галактика, зоря, планета, орбіта, Сонячна система, екліптика.