Електронний курс призначений для для студентів першого освітнього ступеня (бакалавра) галузі знань 01 Освіта, спеціальності 014 Середня освіта, предметної спеціалізації 014.07 Середня освіта (Географія).

Курс «Астрономія» передбачає опанування студентами основних астрономічних понять та формування уявлень про основні напрямки, методи та результати астрономічних досліджень; формування уявлень про будову, походження ї еволюцію космічних тіл, їх систем та Всесвіту в цілому, що становить суть сучасної астрономії; Вивчення курсу забезпечує пізнання студентами фундаментальних законів природи та формування у них наукового світогляду.

Головною метою вивчення курсу є формування у студентів загальнокультурної компетентності, наукового світогляду та основ системи знань про методи й результати вивчення законів руху, фізичної природи, еволюції небесних тіл та Всесвіту в цілому.

Ключові слова: Всесвіт, Галактика, зоря, планета, орбіта, Сонячна система, екліптика.