Викладач: Радчук Галина Кіндратівна - доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології розвитку та консультування. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 3 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки вищої освіти спеціальності 053 Психологія, 053 Психологія (Психологія бізнесу і управління), 053 Психологія (Психологія конфлікту та практична медіація).

 Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 1 курсу другого (магістерського) рівня підготовки вищої освіти спеціальності 053 Психологія, 053 Психологія (Психологія бізнесу і управління) 053 Психологія (Психологія конфлікту та практична медіація).

Курс  покликаний допомогти  студентам здобути ґрунтовні знання, які відображають систему “людина-психологія-суспільство”, що є предметом дослідження дисципліни “Філософія психології”.

У рамках даного курсу проаналізовано основні теоретичні та методологічні проблеми сучасної психології. види методологічного знання та основні функції сучасної методології.

Глибоко обґрунтовано основні етапи розвитку психологічного пізнання, а саме міфологічний, класичний, некласичний та постнекласичний. При цьому основну увагу зосереджено на  постнекласичному етапі, який розкрито через синергетику, феноменологію та герменевтику. Розкрито сутність та значення одиниці аналізу психіки та основних психологічних понять та категорій.

Ключові слова. Філософія психології, методологія, нормативна методологія, дескриптивна методологія, міфологічний етап, класичний етап, некласичний етап, постнекласичний етап, номотетичний підхід. ідеографічний підхід, синергетика, герменевтика, феноменологія.