Викладач: Свідерська Галина Мирославівна http://tnpu.edu.ua/faculty/psychped/sv-derska-galina-miroslav-vna.php?clear_cache=Y

Науковець ТНПУ ім.В.Гнатюка

http://www.library.tnpu.edu.ua/index.php/naukometriia/naukovtsi-tnpu/320-alfavitnyi-filtr/s/3056-sviderska-halyna-myroslavivna

Електронний курс призначено для магістрів

Метою вивчення навчальної дисципліни «Психологія материнства» є формування в здобувачів таких компетентностей:

 -       Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу психічних процесів, властивостей, станів та явищ, розуміння основних закономірностей їх функціонування та розвитку.

-       Вміння опрацьовувати україномовну та іншомовну психологічну літературу, аналізувати її на основі сучасних методологічних підходів.

-       Здатність ефективно формувати комунікаційну стратегію; працювати в команді з дотриманням етичних норм та цінностей мультикультурного суспільства; здійснювати наукову полеміку та спілкування державною та іноземною мовами.

-       Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).

-       Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.

-       Здатність до повного і багатоаспектного використання фахових знань у сфері професійної та науково-дослідної діяльності.

-       Вміння самостійно збирати та критично опрацьовувати, аналізувати та узагальнювати психологічну інформацію з різних джерел.

-       Здатність усвідомлювати межі своєї компетентності та дотримуватися норм професійної етики.

-       Здатність до особистісного та професійного самовдосконалення, навчання та саморозвитку.

-       Навички міжособистісного спілкування та роботи в команді у процесі професійної діяльності.

Ключові слова: материнство, батьківство, психологічна готовність до материнства, девіатне материнство, перинатальна психологія, прийомне батьківство, психологія усиновлення / удочеріння