Викладач:  Шпак Марія Мирославівна - доктор психологічних наук, професор кафедри психології розвитку та консультування. Науковець ТНПУ ім. В. Гнатюка.

       Вибіркова дисципліна циклу професійної підготовки
       Електронний курс "Психологічна служба в системі освіти" призначено для вивчення дисципліни студентами 3 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Психологія» спеціальності 053 Психологія галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки.
        Мета курсу – ознайомлення майбутніх психологів з теорією і практикою функціонування психологічної служби у різних закладах освіти, формування необхідного обсягу знання про нормативно-правові, етичні та організаційно-методичні аспекти діяльності практичного психолога в закладах освіти, здатність застосовувати набуті загальні та спеціальні (фахові) компетентності у процесі професійної діяльності в закладі освіти.
        Ключові слова: психологічна служба, заклади освіти, практичний психолог, напрями діяльності, зміст та види роботи, учні, педагоги, батьки.