Викладач: Лісова Наталія Олегівна - кандидат біологічних наук, доцент кафедри геоекології та методики навчання екологічних дисциплін. Науковець ТНПУ імені Володимира Гнатюка

 Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки.

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 4 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія), 101 Екологія, 103 Науки про Землю (Конструктивна географія),  106 Географія.

Мета: У курсі розглядаються основні положення цитології, ботаніки, зоології, анатомії та фізіології людини, екології.

Ключові слова: клітина, вид, рослина, тварина, організм,  біосфера.