Викладач:  Іван Романович Рудакевич, кандидат географічних наук, викладач кафедри географії України і туризмуНауковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки.

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 3 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія),  106 Географія.

Мета:

Ключові слова: