Викладач: Герц Андрій Іванович - кандидат біологічних наук, доцент кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 3 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності  014.05 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини), 014.06 Середня освіта (Хімія), 014.15 Середня освіта (Природничі науки)

Мета:

Ключові слова:

Oнлайн-курс навчальної дисципліни “Анатомія людини” для студентів спеціальностей 014.05 Середня освіта (Біологія  та здоров'я людини) та 014.06 Середня освіта (Хімія), 014.15 Середня освіта (Природничі науки). 
Складений відповідно до вимог підготовки студентів першого (бакалаврського) освітнього рівня вищої освіти.


Курс дозволяє сформувати у студентів сучасні знання про макро- та мікроструктурний рівень будови організму людини.

Програма курсу передбачає вивчення таких змістових модулів: 1. Вступ. Анатомія як наука. Етапи становлення; 2. Анатомія скелета людини. З’єднання кісток скелета; 3. М’язова система; 4. Анатомія органів травної системи; 5. Анатомія органів дихальної системи; 6. Анатомія органів сечовидільної системи; 7. Анатомія органів статевої системи; 8. Судинна система; 9. Анатомія органів внутрішньої секреції; 10. Основні принципи будови нервової системи. Анатомія спинного мозку; 11. Анатомія головного мозку.; 12. Анатомія органів чуття.

Ключові слова: анатомія, людина, рівні організації організму людини, фізіологічні системи органів; організм