Викладач:  Кушнір Оксана Василівна - кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент кафедри журналістики. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.

Обов'язкова дисципліна циклу професійної  підготовки.

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 4 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 061 Журналістика.

 Мета навчальної дисципліни – окреслення основних понять теорії журналістики, вироблення вміння правильно й ефективно застосовувати їх на практиці, з’ясування концептуально-теоретичних засад функціонування журналістики, сучасних філософських концепцій, предметом яких є журналістика; розуміння особливостей масово-інформаційної ситуації у сучасному світі та в Україні.

 Ключові слова: теорія журналістики, концепції журналістики, теорії преси, типи масової комунікації, методологія журналістської творчості, теорія жанрів; форми, методи, прийоми, засоби навчання; критерії оцінювання; креативно-дослідницькі завдання, самостійна робота студентів.