Відповідно до пункту 15 частини першої статті 62 Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. здобувачі вищої освіти мають право на вибір навчальних дисциплін у межах, передбачених відповідною освітньою програмою та навчальним планом, в обсязі, що становить не менш як 25 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даного рівня вищої освіти. 

          Пропонуємо Вам здійснити вибір навчальних дисциплін, які Ви будете вивчати упродовж наступного навчального року.