Атестація здобувачів вищої освіти з спеціальності 014.03 Середня освіта (Історія).

 Другий (магістерський) рівень вищої освіти. 

Назву освітньої програми.

Денна і заочна форми навчання.

Комплексний кваліфікаційний екзамен з біології та методики викладання біологічних дисциплін для магістрів ОПП Середня освіта (Хімія, Біологія та здоров'я людини).


Викладач:   ............................... - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри  ............................... Науковець ТНПУ ім. В. Гнатюка

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 3 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 014.08 Середня освіта (Фізика)

Мета:

Ключові слова: