ПРАВОПИСНА КУЛЬТУРА МЕДІАТЕКСТУ

Електронний курс призначений для вивчення дисципліни студентами I курсу («Журналістика»).

Мета навчальної дисципліни ¾ актуалізувати правописні знання з основних розділів української  мови; поглибити й розширити загальні питання правопису; засвоїти основні критерії класифікації орфограм і пунктограм; формувати орфографічну і пунктуаційну грамотність; підвищити загальномовний рівень майбутніх фахівців.

Ключові слова:  правописна культура, орфограми, орфографічні норми, правила української орфографії, принципи українського правопису, пунктограми, принципи пунктуації, типи розділових знаків, правила української пунктуації.