Ботаніка (анатомія та морфологія рослин) як нормативна навчальна дисципліна призначена для вивчення студентами першого освітнього ступеня (бакалавр) спеціальностей 014.05 Середня освіта (Біологія) та 014.06 Середня освіта (Хімія).

Метою викладання навчальної дисципліни “Ботаніка (анатомія і морфологія рослин)” є дати глибокі та міцні знання про будову рослин, їх морфологію, походження та класифікацію.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Ботаніка (анатомія і морфологія рослин)” є:

1. З’ясувати анатомічну будову вегетативних і генеративних органів;

2. Вивчити особливості морфологічної будови вегетативних органів та їх частин (кореня, пагона); 

3. Дослідити рослину як цілісний організм та його адаптацію до конкретних умов місцезростання.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати : будову рослинної клітини, тканин, будову вегетативних і генеративних органів та їх еволюцію

вміти: виготовити тимчасовий та постійний мікропрепарат, дослідити будову клітини та процесів, що протікають в них (рух цитоплазми та плазмоліз), дослідити запасні поживні речовини (вуглеводи, білки, олії), описати морфологію вегетативних та генеративних органів та цілісний організм і конкретних умовах зростання, провести порівняльний аналіз в будові та морфології конкретних видів рослин.

Основним напрямком курсу Ботаніки( анатомії і морфології рослин) є вивчення особливостей зовнішніх форм та внутрішніх структур вищих та нижчих рослин, розмноження та поширення рослин, основних напрямків морфологічної еволюції рослин. Особлива увага приділяється вивченню тканин рослин, вегетативних і генеративних органів, особливостям їх будови у вищих рослин у зв'язку з виходом на сушу. Важливим аспектом у вивченні курсу є з’ясування пристосування рослин до умов існування, аналіз значення рослин у природі та житті людини і формування поняття про «космічну роль» рослин.