Електронний курс призначений для вивчення дисципліни студентами II курсу (англійська мова і література, історія, мистецтво).

Мета навчальної дисципліни – сформувати у майбутніх спеціалістів професійно зорієнтовані уміння і навички досконалого володіння українською літературною мовою у фаховій сфері.

Ключові слова: законодавчі норми, мовні норми, професійна компетентність, стилі фахового мовлення, професфйна комунікація, риторична компетенція, діловодство, накова комунікація, наукова продукція.