Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами ІІІ курсу (Українська мова і література).


Мета курсу: формування у майбутніх спеціалістів умінь і навичок досконалого володіння українською літературною мовою у професійній сфері.


Ключові слова: методика навчання мови; методи і прийоми навчання; програма і підручники з української мови; мовна система.