Електронний курс призначений для вивчення дисципліни студентами III і IV курсів (Українська мова і література).

Мета навчальної дисципліни – компаративне засвоєння студентами основних положень і проблематики сучасної лінгводидактики; оволодіння інструментарієм діагностики методичних явищ та формування у студентів уміння контролювати рівень навчальних досягнень школярів; формування професійних практичних умінь і навичок, необхідних для реалізації вимог навчальної програми щодо ефективного проведення аспектних і спеціальних уроків з української мови із використанням традиційних та інноваційних підходів до вивчення мовного матеріалу і організації цікавої й креативної позакласної роботи з мови.

Ключові слова: методика, лінгводидактика, компаративне засвоєння, інноваційні підходи, особистісно зорієнтоване навчання, компетентнісна освіта; форми, методи, прийоми, засоби навчання; критерії оцінювання; різновидові та креативно-дослідницькі вправи і завдання, самостійна робота студентів.