Курс дисципліни "МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ" для студентів магістрантів передбачає використання на практиці набутих умінь та знань з методики викладання німецької мови та суміжних дисциплін – лінгвістики, педагогіки, психології. Впровадження досягнень новітніх технологій при викладанні фонетики, граматики, лексики. Володіння інструментарієм, оцінювання знань студентів у руслі вимог Болонського процесу.

Ключові слова: робоча програма, кредитно-модульна система, план заняття, організація навчання, форми і прийоми навчання.