Предметом вивчення навчальної дисципліни є сукупність тем, які охоплюють основні етапи історичного розвитку Німеччини, її сьогоднішній державний устрій, всебічну характеристику її політичної, економічної, соціальної систем, систем шкільної і вищої освіти, розмаїтість і багатогранність суспільного і культурного життя сучасної ФРН. Зазначені теми мають прямий вплив на формування граматичної, лексичної, комунікативної і особливо соціокультурної компетенції майбутніх філологів-германістів – учителів німецької мови, їх системної, всебічної і ґрунтовної підготовки як спеціалістів, тому ця дисципліна належить до однієї з найголовніших спеціальних навчальних дисциплін.

Міждисциплінарні зв’язки: відповідно до структури навчального плану вивчення дисципліни «Країнознавство» ґрунтуються на знаннях та навичках, що були отримані студентами з таких дисциплін як «Історія Німеччини», «Практика усного та писемного мовлення», «Історія німецької мови» «Література Німеччини» та інших.

Метою викладання навчальної дисципліни “Країнознавство” є:

а)      сформувати у студентів систему знань про основні етапи історичного розвитку Німеччини, особливості розвитку науки, культури та мистецтва, а також її сучасні культурні, політичні, соціальні, суспільні, економічні реалії, пов’язати їх з уже набутими знаннями з основних аспектів практичного курсу німецької мови

б)      виробити у студентів систему практичних умінь і навичок з використання набутих теоретичних країнознавчих знань у типових комунікативних ситуаціях, які передбачають міжкультурне спілкування з метою уникнення комунікативних бар’єрів і досягнення комунікативної мети

в)      розвинути у студентів повагу до самобутності німецького народу, неповторності його історії і культури і необхідність врахування та використання лінгвокраїнознавчих знань як невід’ємного складника соціокультурної компетенції у процесі міжкультурної комунікації з носіями німецької мови, для яких вона є рідною.